Обслужване на пожароизвестителни инсталации

Пожароизвестяване – Обслужване на пожароизвестителни инсталации

Пожароизвестяване

Какво представляват ПИИ /Устройство и компоненти

Пожароизвестителната инсталация представлява система за локализиране на пожар и съответно уведомяването на хората в сградата за напускането ѝ в случай на такъв. В допълнение инсталацията би могла да задейства други мерки за безопасност в т.ч.:

 1. Системи за вентилация;
 2. Сирени;
 3. Оповестителни инсталации;
 4. Евакуационно осветление;
 5. Пожароустойчиви врати;
 6. Гасителни инсталации;
 7. Мобилни устройства /може при евентуален пожар отговорника по пожарна безопасност да получи обаждане от инсталацията/;

Най-общо казано Пожароизвестителните инсталации се състоят от следните компоненти:

 1. Пожароизвестителен панел;
 2. Пожароизвестителни датчици (или детекроти) /оптично димни, топлинни максимални, топлинни диференциални, лъчеви, пламъчни, комбинирани/ - подават информация към пожароизвестителния панел;
 3. Ръчни пожароизвестители - подават информация към пожароизвестителния панел;
 4. Сирени – управляват се от пожароизвестителния панел;
 5. Други изпълнителни звена, които се управляват от пожароизвестителния панел /Вижте горе/;
 6. Окабеляване, осигуряващо комуникация между елементите на ПИИ – използва се трудно-горим (пожароустойчив) кабел, червен на цвят;
 7. Акумулаторни Батерии /които да осигурят работа на системата при липса на електричество/.

Видове ПИИ

Известни два основни типа пожароизвестителни инсталации – Конвенционални и Адресируеми.

Конвенционални пожароизвестителни инсталации

Конвенционалните пожароизвестителни инсталации са широко разпространени и се използват и инсталират и днес, особено сред по-малки сгради.

При конвенционалните пожароизвестителни инсталации датчиците и ръчните пожароизвестители са свързани с пожароизвестителния панел последователно в една линия, накрая на която е поставен краен /end of line/ елемент. Всяка линия представлява пожароизвестителна зона. При задействане на детектор или ръчен пожароизвестител на пожароизвестителния панел се показва зоната, в която е възникнал пожара /обикновено всяка зона отговаря за определен етаж/, но след това точната локация следва да се определи допълнително.

Предимствата на пожароизвестяване, изпълнено с конвенционалните инсталации са свързани основно с тяхната надеждност и ниски разходи за покупка, инсталация и експлоатация;

Адресируеми Пожароизвестителни инсталации

За разлика от конвенционалните системи, които могат да локализират пожара само на ниво зона, при адресируемите пожароизвестителни инсталаци всяко устройство притежава уникален идентификатор, което позволява да се локализира точното място на пожара и задействалия се детектор и/или пожароизвестителен бутон. Адресируемите инсталации са по-скъпи за монтаж и експлоатация и обикновено се монтират в по-големи сгради. Предимствата на този тип пожароизвестяване включват:

 • по-прецизно и бързо позициониране на мястото на пожара;
 • непрекъснато наблюдение от страна на пожароизвестителния панел за работоспособността на всяко устройство и изписване и съхранение на съобщения за грешки при възникване на такива /осигурява се поради двупосочната комуникация между устройствата и панела/;
 • използват се по-малко кабели при монтажа, тъй като обикновено всички устройства се свързват към една адресируема линия /на англ. loop/;
 • предоставят детайлна информация на ползвателите относно изправността на инсталацията и поддържат архив на настъпилите събития или възникнали дефекти;
 • по-лесно добавяне на нови устройства към системата;

В долната таблица ще намерите сравнителен анализ между конвенционални и адресируеми пожароизвестителни инсталации

Сравнителен анализ
Сравнителен анализ - конвенционално срещу адресируемо пожароизвестяване

Какво представлява обслужването на ПИИ

Следва да се прави разлика между два основни термина инспектиране и обслужване на ПИИ.

Законодателството в областта на Пожароизвестяване изисква следната схема на периодично поддържане да бъде възприета:

А. Ежедневно обслужване

Ползвателят трябва да осигурява ежедневна проверка на следното:

а) че панелът на устройството за управление и индикация индицира нормална работа или, ако не, всяка индицирана повреда е записана във формуляра и е съобщена в обслужващата организация;

b) че на всяко записано през предходния ден предупреждение за повреда е обърнато съответното внимание;

с) че са налице достатъчни резерви от хартия, мастило или лента за всеки принтер /при наличност на такъв/.

Всеки дефект следва да бъде записван във формуляра /паспорта на инсталацията/ и възможно най-бързо да бъдат предприемани действия за отстраняването му.

Б. Ежемесечно обслужване

Ползвателят трябва да осигурява поне веднъж месечно проверка на следното:

а) че всеки авариен генератор може да бъде пуснат и горивото му е достатъчно /когато е приложимо/;

b) че поне един автоматичен или ръчен пожароизвестител (всеки месец от различна зона) е бил задействан с цел проверка на способността на устройството за управление и индикация да приема сигнал за пожар, да включва пожарните сигнализатори и да задейства всички други предупредителни устройства;

с) когато това е допустимо, че е задействана за проверка всяка връзка от противопожарната служба или дистанционен обслужван център;

Всеки дефект следва да бъде записван във формуляра /паспорта на инсталацията/ и възможно най-бързо да бъдат предприемани действия за отстраняването му.

В. Тримесечно обслужване

Ползвателят следва да осигурява поне веднъж на три месеца компетентно лице да извършва следното:

а) да проверява всички записи във формуляра и да предприема необходимите действия;

b) да проверява всички връзки към батерии;

с) да проверява функциите на подаване на сигнал за пожарна тревога, повреда и всички допълнителни функции на устройството за индикация и управление;

d) да инспектира визуално устройството за индикация и управление за признаци на проникнала влага и други влошаващи фактори;

е) да изпълнява всички други проверки и изпитвания, предписани от инсталатора, доставчика и/или производителя;

f) да проучва дали е имало каквито и да са строителни промени или промени в използването на сградата, които биха могли да повлияят на изискванията за разполагане на автоматичните и ръчните пожароизвестители и звуковите сигнализатори, и ако е било така, да изпълнява визуално инспектиране по т. d.

Всеки дефект следва да бъде записван във формуляра и възможно най-бързо да бъдат предприемани действия за отстраняването му.

Г. Ежегодно обслужване

Ползвателят трябва да осигурява поне веднъж годишно компетентно лице да извършва следното:

а) да изпълнява инспектиранията и изпитванията, препоръчани за ежедневно, ежемесечно и тримесечно обслужване;

b) да проверява правилното действие на всеки пожароизвестител в съответствие с препоръките на производителя;

с) да извършва визуално инспектиране за потвърждаване, че всички кабелни връзки и устройства са безопасни, неповредени и добре защитени;

d) да извършва визуално инспектиране за проверка дали строителни промени или промени в използването на сградата са повлияли върху изискванията за разполагане на ръчните и автоматични пожароизвестители и звуковите сигнализатори. Визуалното инспектиране трябва също да потвърждава, че под всеки автоматичен пожароизвестител има свободно място най-малко 500 mm във всички посоки, както и че всички ръчни пожароизвестители са нормално достъпни и видими;

е) да проверява и измерва всички батерии.

Всеки дефект следва да бъде записван във формуляра и възможно най-бързо да бъдат предприемани действия за отстраняването му.


Колко струва поддръжката на ПИИ?

В зависимост от спецификата на обекта Ви, разходите по перо Пожароизвестяване могат да варират от 60 лв. без ДДС за тримесечие до 300 лв. без ДДС месечно.

Брой устройства в инсталацията Цена на тримесечен абонамент
1-20 в МОЛ 90.00 лв. без ДДС /108.00 лв. с ДДС/
1-20 извън МОЛ 120.00 лв. без ДДС /144.00 лв. с ДДС/
21-40 150.00 лв. без ДДС /180.00 лв. с ДДС/
41-60 200.00 лв. без ДДС /240.00 лв. с ДДС/
над 61 По договаряне

Можете да прочетете още за цените и общите условия ТУК - Раздел ЦЕНИ:


Документи

Приложимите документи, свързани с темата Пожароизвестяване са:

 1. Инструкция за работа с пожароизвестителния панел /следва да е поставена до него/;
 2. Протоколи от месечни / тримесечни / годишни обслужвания;
 3. Договор с лицензирана от МВР фирма изисква се от СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане";
 4. Паспорт на пожароизвестителната инсталация;
 5. Данъчна фактура за извършеното обслужване;

Защо да изберете нас?

В случай, че решите да ни се доверите, в наше лице ще намерите:

 1. Надежден и стабилен партньор - повече от 100 фирми с най-различен размер и от най-различни индустрии са сключили договори с нас и ние успешно изпълняваме ангажиментите си по тях;
 2. Екипът ни е млад, опитен, лицензиран и мотивиран;
 3. Ние притежаваме всички необходими разрешителни за извършване на дейността;
 4. Ценовата ни политика е прозрачна и конкурентна;

Изпратете запитване като попълните долния формуляр или се свържете с нас на 0889 979 112 и office@fireforce.bg