5 коментара

Пожарно досие

Пожарно досие

Вижте най-важното за пожарното досие в долното видео, разработено от екипа ни:

Какво представлява?


Пожарното досие е съвкупност от няколко групи документи:

 1. Документи, свързани с осигуряването на пожарна безопасност в обектите  –
 • вътрешни инструкции за осигуряване на ПБ на територията на обекта;
 • планове за действие при пожари;
 • планове за осигуряване на ПБ при извършване на ремонти;
 • планове за евакуация на пребиваващите в обекта при пожар или авария;
 • протоколи за извършени ремонти, проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения и др.;
 • заповеди уреждащи: редът за извършване на огневи работи, редът за използване на електрически уреди и изключване на електрическото захранване след приключване на работното време, забранените места за пушене и използване на открит огън, редът за обучение на персонала, правилата за ПБ на обекта в извънработно време, определянето на отговорник за ПБ и др.;
 1. Протоколи и документи за извършено периодично техническо обслужване на противопожарната техника и инсталации /пожарогасители, пожарно кранове, пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, спирателни кранове, евакуационно осветление и др./;
 2. Документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението /актове, предписания и др./;
 3. Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на противопожарната техника и инсталации;
 4. Протокол за проведена учебна евакуация;
 5. Други;

Кога е необходимо поддържането на пожарно досие / за кои обекти се изисква?

Съгласно НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 г. пожарно досие се изисква за всички обекти:

 • в които броят на персонала е 5 или повече души и/или;
 • в които броят на пребиващите в обекта надвишава 50 души;
 • за обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 пожарно досие се изисква независимо от броя на пребиваващите в тях;

За всички останали обекти могат да бъдат изготвени само вътрешни правила (инструкция) за осигуряване на пожарна безопасност.


Къде и как се съхранява пожарното досие и необходима ли е актуализацията му?

Пожарното досието за всеки обект се съхранява от длъжностните лица (Отговорници ПБ, определени със заповед на Ръководителя), които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в обекта.

Актуализацията на пожарното досие е отговорност на Ръководителите и/или Отговориниците за ПБ, които следят й за периодичното преминаване през сервизно обслужване на противопожарната техника и инсталации, протоколите и всички документи за което, се прилагат към пожарното досие.

Актуализацията е необходима в случаи на:

         –  промяна в законодателството;

         – промяна на условията, при които е издадено досието за обекта (преустройство, смяна на предназначение на обекта, промяна на противопожарната техника и инсталации и др);


Пожарно досие

Попълни въпросник за изготвяне на противопожарна документация