Leave a comment

Пожарна безопасност в специализирани медицински кабинети и/или медицински центрове

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Специализираните медицински кабинети и медицински центрове спадат към Клас на Функционална Пожарна Опасност (КФПО) Ф1 и подклас Ф1.1 (Глава втора „Класове на строежите по пожарна опасност“ от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г.)По-долу ще Ви запознаем с изискванията за пожарна безопасност за този вид обекти.


Колко и какви видове пожарогасители са Ви необходими?

Изискванията за брой и вид пожарогасители за даден обект са заложени в  Приложение №  2 от Наредба  Iз-1971/2009. И се определят на базата на вид и функционалност на дадения обект.

Ако специализирания медицински кабинет/ медицински център е със застроена етажна площ, по-малка от 100 кв. м., се разрешава, да се осигурява на всеки етаж по един прахов пожарогасител 6 кг, зареден с прах от клас „АВС”, а за едноетажни строежи от същия вид със застроена площ, по-малка от 12 m2 – един прахов пожарогасител 1 кг, или по-голям, или един пожарогасител с въглероден диоксид 2 кг.

Ако етажната площ е над 100 кв. м., то на всеки етаж са необходими:

В случай, че обектът е тип коридорна система, то на всеки 60 м., ще Ви бъдат необходими от горе изброените видове и количества пожарогасители.


Къде да поставите пожарогасителите?

Съгласно нормативните изисквания пожарогасителите се монтират спазвайки 3 см. отстояние от пода и на не по-голяма височина от 1,5 м. от пода. Монтажът може да се осъществи чрез поставки, стойки за стена /закачалки/, автономни стойки. Повече по темета може да прочетете ТУК и в чл. 23 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.

В случая най-подходяща е поставката за пожарогасител, тъй като за нея не е необходим монтаж (поставя се на пода, а не се дупчат стени) и може да бъде премествана при необходимост.

Над самия пожарогасител и евакуационният изход следва да има обозначителни стикери.

Според изискванията, пожарогасителите следва да се поставят на видими и леснодостъпни места. Ние препоръчваме да поставяте пожарогасителите в близост до евакуационните изходи и всички те да бъдат на едно място.


Колко често се поддържат пожарогасителите?

Сервизното обслужване/презареждане/ заверка на пожарогасители се извършва веднъж годишно. Това се извършва от фирма, притежаваща лиценз за тази дейност от ГД ПБЗН към МВР.


Документация

За обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1, към който спадат специализираните медицински кабинети и медицински центрове, Пожарно досие се изисква независимо от броя на едновременно или временно пребиваващите и служителите.

Дневник за пожарогасителите се води в случай че на обекта има 5 и повече пожарогасители.

Изключването на електрическото захранване се удостоверява в дневник по образец, който се съхранява на място, определено със заповед. Допуска се за обекти с площ до 100 m2 да не се води дневник.


Вътрешни пожарни кранове

В случай, че в обекта имате изградени вътрешни пожарни кранове /наличието на които се определя още при проектиране на сградата/, те следва да се изпитват/обслужват веднъж годишно, което се извършва от фирма, лицензирана от ГД ПБЗН към МВР за дейността, която фирма от своя страна издава протокол за обслужването на пожарните кранове.

Повече информация по темата можете да намерите ТУК.


Схеми за евакуация

Предназначението на Евакуационните Схеми е да запознаят хората с евакуационните пътища и противопожарните средства на територията на обекта, така че в случай на пожар пребиваващите максимално бързо и безопасно да напуснат сградата и да са информирани за местоположението на противопожарните средства в обекта.

За специализираните медицински кабинети и медицински центрове от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1, схеми за евакуация задължително се разработват – независимо от броя на служителите и пребиваващите в тях.

Повече информация за схемите за евакуация може да прочетете ТУК.


Евакуационно осветление

Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за поддържането в изправно състояние евакуационното осветление. То се поддържа в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.

Целта на евакуационното осветление е да осигури осветеност на участъците от пътя по време на евакуация за безопасното напускане на обекта.

За тази цел евакуационното осветление се проектира, в случай, че:

  • В обекта броя на хората в най-населения етаж е повече от 50 души;
  • В сградата има вътрешни евакуационни стълбища, независимо от броя на пребиваващите.

Пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация

Пожароизвестителните и пожарогасителните системи за ранно откриване на пожари се изграждат с основна превантивна цел за ограничаване на пожарите и последствията от тях.

Пожароизвестителните инсталации са предназначени да сигнализират при ранни признаци на пожар, с цел своевременното му потушаване.

Собствениците или ръководителите на обектите определят с писмена заповед длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, в т.ч. за извършване на дейностите по поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи и за опериране с тях.

Поддържането и обслужването на пожароизвестителните инсталации се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на съответните наредби и стандарти на българското законодателство.

Тези дейности се извършват от търговци, получили лиценз от ГД ПБЗН за осъществяване на тази дейност  (какъвто „Пожарна защита“ ООД притежава).

Допуска се ежедневното и ежеседмично обслужване на ПИС (ако такива се изискват съгласно инструкциите за експлоатация на производителя или стандартите) да се извършват от собственика (ръководителя) на обекта или от отговорниците по ПБ.

В зависимост от параметрите на строежите, се проектират системи за пожароизвестяване и пожарогасене с автоматично и/или ръчно задействане съгласно Приложение 1 към НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г.

В случая за специализиран медицински кабинет или медицински център (Ф1.1) изграждането на пожароизвестителна инсталация е необходимо, ако обекта е на повече от два етажа и е с над 50 легла. Изграждане на пожарогасителна инсталацияне се изисква.

Повече информация може де прочетете ТУК.


Обучение и учебна евакуация

Обучение

Съгласно българското законодателство и в частност Наредба № РД 07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г., работодателите следва да провеждат ежегодни планови инструктажи и обучения по пожарна безопасност.

Основната цел на обученията по пожарна безопасност е да образоват служителите за добрите практики за безопасност на работното място, които позволяват бърза и организирана реакция в случай на инцидент.

Освен да научат и припомнят на служителите как се използват пожарогасителите и другите пожарогасителни средства, важна цел на противопожарните обучения е служителите да бъдат обучени на основните елементи на превенция и защита от пожар.

Обучението може да бъде:

  • Физически на място при клиента – повече информация ТУК;
  • Online – в удобно за всеки служител време и място – повече информация ТУК.

А от ТУК може да изтеглите безплатна презентация „Обучение по пожарна безопасност“.

Учебна евакуация

На обектите се провежда учебна евакуация, в съответствие с определеното в плана за евакуация, при спазване на следната периодичност:

  • В случай, че в специализираният медицински кабинет или медицински център има болнични легла с възможност за преспиване или за посетителите/ обитателите е необходима помощ или специална грижа за евакуацията им (категория на обитателите Б2 и В, съгласно приложение 2) – то учебна евакуация е необходимо да се провежда не по-малко от два пъти в годината;
  • В случай, че обитателите/посетителите са будни, но не познават добре сградата/ без възможност за преспиване – то учебна евакуация може да се провежда не по-малко от веднъж годишно.

Десет дни преди провеждането на учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта уведомяват писмено съответната районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН).

Провеждането на учебните евакуации се удостоверява с протокол.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *