Leave a comment

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В АПТЕКА / ДРОГЕРИЯ

Пожарна безопасност в аптека / дрогерия

За осигуряване на безопасността при въздействия от пожар, строежите, или части от тях, в зависимост от функционалната им пожарна опасност, се разпределят на класове, съгласно следната таблица ТУК (Таблица 1 в Глава втора – КЛАСОВЕ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ).

Съгласно горната таблица аптеките спадат към клас на функционална пожарна опасност Ф3.1


I. ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

Изискванията за брой и вид пожарогасители за даден обект са заложени в  Приложение №  2 от Наредба  Iз-1971/2009. и се определят на базата на площта и функционалното предназначение на дадения обект.

Ако обектът (аптека – дрогерия) е с площ до 100м2, изискванията за пожарна безопасност са облекчени, и в случая е приложима Забележка № 7 от Приложение №  2 от Наредба  Iз-1971/2009., а именно:

„Разрешава се за строежи от класове Ф1 – Ф4 със застроена етажна площ, по-малка от 100 м2 , да се осигурява на всеки етаж по един прахов пожарогасител 6 kg, зареден с прах от клас „АВС”, а за едноетажни строежи от същите класове със застроена площ, по-малка от 12 m 2 – един прахов пожарогасител 1 kg, или по-голям, или един пожарогасител с въглероден диоксид 2 kg.“

т.е ако попадате в горната хипотеза за обектът се изисква един прахов пожарогасител  АВС 6 кг.

Какво значи АВС?

Със символите А, В и С се означават класовете пожари, които са както следва:

  • Клас А: Твърди вещества и отпадъци /дърво, текстил, хартия, гума, пластмаса и др./
  • Клас В: Горими течности /бензин, нафта, масло, ацетон и др./
  • Клас С: Горими газове /метан, етан, пропан-бутан и др./;
  • Клас D: Горими метали /калий, натрий, магнезий и др./;

Т.е. Пожарогасител АВС 6 кг. гаси пожари на твърди вещества, газове и течности.

Няма конкретно изискване за това къде в обекта следва да бъде разположен пожарогасителя / ите, трябва да бъде на видимо и лесно достъпно място.

Съгласно нормативните изисквания пожарогасителите се монтират спазвайки 3 см. отстояние от пода и на не по-голяма височина от 1,5 м. от пода. Монтажът може да се осъществи чрез поставки, стойки за стена /закачалки/, автономни стойки и шкафове. Повече по темета може да прочетете ТУК и в чл. 23 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.

В случая най-подходяща е поставката за пожарогасител, тъй като за нея не е необходим монтаж (поставя се на пода, а не се дупчат стени) и може да бъде премествана при необходимост.

Над самия пожарогасител следва да има обозначителен стикер.

Ако обектът е с площ над 100м2, то на всеки 100м2 следва да има:

Горните изисквания са определени в точка 13 от раздел II на Приложение №  2 от Наредба  Iз-1971/2009.

Тук най-подходяща е автономната тройна стойка, тъй като трите вида пожарогасители ще бъдат разположени на едно място и над тях може да се постави само един обозначителен стикер (ако пожарогасителите бъдат разположени на различни места в обекта, над всеки от тях следва да има такъв стикер).

Ние препоръчваме пожарогасителите да се поставят до евакуационните изходи, тъй като в случай на инцидент хората интуитивно се евакуират на там, а и ако има от всички видове пожарогасители на едно място е по-лесно да се направи разлика кой за какъв вид пожар е предназначен, да се запомни местоположението им, а също така по-лесно се забелязва ако някой от пожарогасителите липсва.


II. НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основен критерий, който определя вида документация, необходим за обекта, е броят на служителите, и/или броят на пребиваващите.

  • За обекти с до 4 служители се изисква Инструкция за пожарна безопасност, която безплатно може да получите от ТУК.
  • За обекти, в които служителите са 5 или повече, и/или броят на пребиваващите надвишава 50 души, се изисква Пожарно досие – това е по-подробна документация, подобна на трудовата медицина. Повече информация може да намерите ТУК.

*Забележка: За обекти с клас на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1, пожарно досие се изисква независимо от броя на пребиваващите в тях.


III. ОБУЧЕНИЕ / ИНСТРУКТАЖ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно българското законодателство и в частност Наредба № РД 07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 8121з-647 /01.10.2014 г., работодателите следва да провеждат ежегодни планови инструктажи и обучения по пожарна безопасност.

Основната цел на обученията по пожарна безопасност е да образоват служителите за добрите практики за безопасност на работното място, които позволяват бърза и организирана реакция в случай на инцидент.

Освен да научат и припомнят на служителите как се използват пожарогасителите и другите пожарогасителни средства, важна цел на противопожарните обучения е служителите да бъдат обучени на основните елементи на превенция и защита от пожар.

Обученията биват физически на място при клиента, и online. Повече по темата може да намерите ТУК.

А от ТУК може да изтеглите безплатна презентация „Обучение по пожарна безопасност“.


IV. СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ

Схеми за евакуация се изискват, ако в аптеката-дрогерията пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души, или не е отделена с Брандмауър, и не притежава собствен и независим евакуационен изход.

Подробните критерии за изискуемост на евакуационни схеми може да намерите ТУК.


V. ПОЖАРНИ КРАНОВЕ

В случай, че в обекта имате изградени вътрешни пожарни кранове /наличието на които се определя още при проектиране на сградата/, те следва да се изпитват/обслужват веднъж годишно, което се извършва от фирма, лицензирана от ГД ПБЗН към МВР за дейността, която фирма от своя страна издава протокол за обслужването на пожарните кранове.

Повече информация по темата можете да намерите ТУК.


VI. ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ

Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за поддържането в изправно състояние евакуационното осветление. То се поддържа в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.

Целта на евакуационното осветление е да осигури осветеност на участъците от пътя по време на евакуация за безопасното напускане на обекта.

За тази цел евакуационното осветление се проектира, в случай, че в аптеката / дрогерията броят на хората в най-населения етаж е повече от 50 души;


VII. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Ако при проектиране на сградата в магазина е инсталирана и пожароизвестителна инсталация, лицензирана фирма следва да извършва периодични проверки / тестове и да издава протоколи, както и да отбелязва проверките в паспорт на инсталацията.

В зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите се проектират системи за пожароизвестяване и пожарогасене с автоматично и/или ръчно задействане съгласно Приложение 1 към НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г., а именно:

За сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф3.1, каквито са аптеките/ дрогериите – при площ, по-голяма от 500 m2 се изисква система за пожароизвестяване с автоматично и ръчно задействане, а  система за пожарогасене (автоматична ПГИ с вода) – при площ на обекта, по-голяма от 1500 м2.

ТУК ще намерите по-подробна информация по темата.


Имайте в предвид, че тази статия сме се постарали да обхванем детайлно общите изисквания за аптеки и дрогерии. Всеки обект е специфичен, а изискванията за пожарна безопасност са детайлни и трудно могат да бъдат обхванати в една статия. Поради това, за да Ви дадем конкретна информация за Вашия обект може да ни изпратите запитване. До 24 часа ще Ви отговорим, при това безплатно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *